Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden voor BoostYourWebsite

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van htps://boostyourwebsite.online en https:// academie.boostyourwebsite.online , zoals deze beschikbaar is gesteld door BoostYourWebsite. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze websites aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze websites is toegestaan zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BoostYourWebsite is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij BoostYourWebsite.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met BoostYourWebsite te mogen claimen of te veronderstellen.

BoostYourWebsite streeft naar een zo actueel mogelijke websites. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze websites onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze websites worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. BoostYourWebsite aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt je de meest recente versie op de websites.